Hosting zadarmo od WebSupport.sk

Užite si výnimočný The Hosting už od 0,90 ‎€ mesačne od WebSupport.sk

Staňte sa členom

Klub fundraiserov

 

Novinky z newsletteru?

Prezentácie, knihy

logo_200_80_e_shop_1

Kalendár akcií

No events to display.

Etický kódex

foto_klub_662_275

 

Etický kódex organizácie pri práci s darcami

Vedení spoločným záujmom o rozvoj svojbytnej a slobodnej občianskej spoločnosti prehlasujeme, že:

 1. Získané dary využijeme v súlade s naším poslaním a s vôľou darcu, či je vyjadrená písomne, alebo ústne. Ak vieme, že by sme dar takto nedokázali využiť, odmietneme ho.
 2. O všetkých prijatých daroch informujeme otvorene, pravdivo a úplne.
 3. Zodpovedáme za to, od koho prijímame prostriedky a riadime sa pritom zásadami, ktoré zverejňujeme.
 4. Prijaté dary využívame účelne, hospodárne a v súlade s platnou legislatívou.
 5. Využívame nástroje transparentnosti, predovšetkým zverejňujeme stanovy (štatút, zriaďovaciu listinu), výročnú správu, finančnú závierku, prípadne audit hospodárenia apod.
 6. Za dar vždy poďakujeme a ručíme za to, že so získanými údajmi o darcoch sa bude zaobchádzať diskrétne a bezpečne v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
 7. Ručíme za to, že osoby poverené, aby v našom mene konali s darcami a získavali ich záujem a podporu, budú dodržiavať etický kódex fundraisera.

 

Etický kódex fundraisera

 1. Všetka komunikácia fundraisera s darcom je otvorená, pravdivá a úplná.
 2. Fundraiser rešpektuje darcu aj jeho odmietnutie, nezneužije slabosti darcu, citovo nevydiera a nevyvíja nátlak.
 3. Fundraiser oslovuje výlučne takých darcov, ktorí sú pre organizáciu prijateľní.
 4. Fundraiser prijme iba taký dar, ktorého zamýšľané využitie je v súlade s poslaním organizácie a s etickými pravidlami organizácie.
 5. Fundraiser koná tak, aby neohrozil organizáciu, jej dobré meno a aby nepoškodil iné organizácie.
 6. Fundraiser poďakuje vždy, včas a adekvátnou formou.
 7. Fundraiser chráni dôstojnosť, bezpečie a práva ľudí, pre ktorých organizácia vykonáva svoju činnosť.
 8. Fundraiser sa vzdeláva v odbore a usiluje o kultiváciu profesie.