Formy komunikácie s donorom a ich efektivita

Súčasný fundraising v našom občianskom združení je plánovitá, cieľavedomá a dlhodobá činnosť. Je založená na dlhoročných vedomostiach, skúsenostiach a zručnostiach našich hlavných fundraiserov pôsobiacich v Bratislave a v Košiciach. Na dobrých príkladoch z praxe chceme ukázať, ako sa nám darí získavať a udržiavať našich partnerov a podporovateľov. Neziskové organizácie veľmi citlivo vnímajú neustále zhoršujúce a meniace sa podmienky v podnikateľskom prostredí a častokrát nám veľmi dlho trvá, kým dokážeme na aktuálnu situáciu reagovať. V minulosti boli za darovanie úľavy na dani, dnes už nie sú, neustále nám klesá hodnota prijímania % z odvedených daní, verejnosť je alergická na zbierky. Istota získavania finančných prostriedkov na činnosť je z roka na rok menšia a menšia. Vďaka našej flexibilite a systémovej spolupráci s našimi partnermi a podporovateľmi však fungujeme už 23 rokov a radi vám na dobrých príkladoch z praxe ukážeme, ako môže v tejto ťažkej dobe fungovať fundraising v neziskovom sektore.