Lenka Iľanovská – konzultantka (SK)

Vyštudovala financie, bankovníctvo, investovanie na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. V rokoch 2001-2003 pracovala ako výkonná riaditeľka Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Od júla 2004 do septembra 2010 bola výkonnou riaditeľkou Fóra donorov – asociácie, ktorá zastrešuje popredné nadácie a firemných darcov na Slovensku. V rokoch 2006–2007 externe prednášala fundraising a marketing neziskových organizácií na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V období máj 2009 až jún 2010 bola zvolená do riadiaceho výboru medzinárodnej siete DAFNE – Donors and Foundations Networks Europe. V súčasnosti pôsobí ako nezávislá konzultantka pre firmy aj neziskové organizácie v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie, PR a extrenej komunikácie.


  • Postavenie nadácií pri financovaní mimovládnych neziskových organizácií

Teória nazýva nadácie bankami neziskového sektora. Už z podstaty ich existencie vyplýva, že disponujú veľkým majetkom, ktorý zhodnocujú a takto získané výnosy ďalej prerozdeľujú na podporu verejnoprospešných projektov. Na Slovensku však máme dve majetkové nadácie. Ako tento fakt ovplyvňuje získavanie zdrojov od nadácií si povieme počas diskusie o tom, aké je postavenie nadácií pri financovaní MNO. Zároveň si povieme, aké projekty slovenské nadácie podporujú a na čo je potrebné sa pripraviť, ak sa chystáte pýtať peniaze od nadácií.