Vzdelávanie

 

Hosting zadarmo od WebSupport.sk

Užite si výnimočný The Hosting už od 0,90 ‎€ mesačne od WebSupport.sk

Staňte sa členom

Klub fundraiserov

 

Novinky z newsletteru?

Prezentácie, knihy

logo_200_80_e_shop_1

Kalendár akcií

Fundraising v kultúre pre začiatočníkov

      

Slovenské centrum fundraisingu, Kreatívna Európa a Košice 2013, n.o. otvárajú vzdelávací kurz o základoch získavania zdrojov (fundraisingu) pre mimovládne a verejnoprospešné organizácie pôsobiace v oblasti kultúry a umenia.

 


 • Dátum: 22.-23.5.2014 (štvrtok-piatok) v čase 9.30-16.00 hod. 
 • Miesto: Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice

 


Charakteristika:

 • Vzdelávací kurz sa zameriava na rozvoj práce s individuálnymi a firemnými darcami, len okrajovo sa dotýka získavania zdrojov cez grantový fundraising.
 • Zámerom kurzu je:
 • poskytnúť začiatočníkom základný prehľad o fundraisingu a procese jeho uskutočňovania, špecificky v organizáciách pôsobiacich v oblasti kultúry a umenia,
 • rozšíriť vnímanie o možnostiach financovania v kultúre a presmerovať záujem od grantovej podpory na dlhodobú prácu s darcami, partnermi, prípadne vlastné samofinancovanie,
 • poskytnúť príležitosť na zvýšenie kvalifikácie a nadobudnutie nových skúseností v oblasti profesionálneho získavania zdrojov.
 • Prostredníctvom prezentácií, diskusií a práce v skupinách ako aj video a iných praktických ukážok budú mať účastníci možnosť načerpať informácie o tom, čo je potrebné pre efektívny fundraising, budovanie vzťahov, prácu s darcami a partnermi, komunikáciu a budovanie značky.
 • Konkrétne príklady z domova i zahraničia poukážu na najnovšie trendy a budú slúžiť ako inšpiratívne návody na zlepšenie fundraisingu vo vlastných organizáciách.

 

Cieľová skupina:

Kurz je určený všetkým:

 • organizáciám pôsobiacim v oblasti kultúry a umenia, ktoré sa snažia rozvinúť dlhodobú prácu s darcami či firemnými partnermi,
 • ľuďom, ktorí sa venujú získavaniu zdrojov pre svoju kultúrnu organizáciu, projekt, podujatie alebo iný verejno- či súkromnoprospešný účel, špecificky v oblasti nekomerčnej kultúry a umenia,
 • ľuďom, ktorí majú záujem o získanie základného prehľadu a informácií, ktoré sú potrebné pre efektívne získavanie zdrojov.

 


Témy kurzu:

 • Fundraisingové prostredie na Slovensku

Kultúrno-spoločenské prostredie, zmeny, trendy, výzvy.

 • Organizačné predpoklady pre rozvoj fundraisingu v MNO

Vízia, identita, rozpočet, organizačná štruktúra.

 • Strategické plánovanie fundraisingu

Zdroje financovania, fundraisingový cyklus, kroky strategického plánovania.

 • Budovanie a rozvíjanie vzťahov s darcami

Motívy darcovstva, fundraisingová pyramída, segmentácia, získavanie a kultivácia darcov, podporovateľský servis.

 • Komunikácia vo fundraisingu

Vzťah komunikácia-značka-fundraising, komunikačné kanály.

 • Zručnosti fundraisera/-ky

Sebariadenie, komunikačné a sociálne zručnosti.

 • Nástroje fundraisingu

Individuálne a firemné darcovstvo, asignácia dane, verejné zbierky, direct mail, direct dialogue, online a digitálny fundraising, podujatia, telemarketing, veľkí darcovia a závete, samofinancovanie.

 • Podporné nástroje fundraisingu

Databáza, prieskum, techniky evaluácie.

 • Efektívnosť fundraisingu

Investície do fundraisingu a ich návratnosť.

 • Transparentnosť a etika vo fundraisingu

Transparentnosť pri získavaní zdrojov a etika pri práci s darcami.

 • Právne aspekty a regulácia

Ochrana dát, právna regulácia zbierok a mimovládnych organizácií.

 

Čo si účastníci kurzu odnesú:

   • Nové informácie a inšpirácie pre rozvoj svojho fundraisingu,
   • Prezentácie zo vzdelávacieho kurzu,
   • Odborné domáce i zahraničné materiály/texty k problematike kurzu, konkrétne príklady, prípadové štúdie, odporúčania na ďalšie knižné či internetové zdroje,
   • Prehľadovú publikáciu Kultúrneho kontaktného bodu plnú grantových príležitostí Kultúra: Ako financovať projekty.


 

Lektori:

   • Eduard Marček (Slovenské centrum fundraisingu)
   • Katarína Bartovičová (Slovenské centrum fundraisingu)

 logo_ke_rop_mk_500_100
Predmetné projekty sú implementované v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi „Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013“ Regionálneho operačného programu a sú spolufinancované Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informácií nájdete na www.ropka.sk , www.mpsr.sk a tiež na www.culture.gov.sk. ERDF: Investícia do vašej budúcnosti.

Učte sa od skúsených expertov na fundraising a komunikáciu!