Financovanie mimovládnych neziskových organizácií z verejných zdrojov na úrovni miestnych samospráv v SR

Analýza s cieľom zmapovať financovanie mimovládnych organizácií z verejných zdrojov na úrovni obcí a miest na Slovensku. Prostredníctvom dotazníkového prieskumu medzi všetkými obcami a mestami na Slovensku a vďaka oficiálnym údajom z DataCentra sa snaží čo najkomplexnejšie popísať, ako vyzerá podpora miestnych a mestských samospráv pre verejnoprospešné aktivity, ktoré zabezpečujú mimovládne neziskové organizácie a ako vyzerá spolupráca s nimi.
V mnohom ide o údaje, ktoré sa doteraz na Slovensku nepublikovali, keďže oblasť spolupráce miestnych a mestských samospráv s mimovládnymi neziskovými organizáciami nebola predmetom špecifického záujmu.

Viac…