Vzdelávanie

 

Hosting zadarmo od WebSupport.sk

Užite si výnimočný The Hosting už od 0,90 ‎€ mesačne od WebSupport.sk

Staňte sa členom

Klub fundraiserov

 

Novinky z newsletteru?

Prezentácie, knihy

logo_200_80_e_shop_1

Kalendár akcií

No events to display.

Financovanie MNO z verejných zdrojov na úrovni miestnych samospráv v SR

foto_samospravy_662_275

Publikácia združenia PANET a Slovenského centra fundraisingu (2010)

 

  • Táto publikácia si dala za ambíciu zmapovať situáciu vo financovaní Financovanie mimovládnych neziskových organizácií z verejných zdrojov na úrovni miestnych samospráv v SRmimovládnych neziskových organizácií z verejných zdrojov na úrovni obcí a miest na Slovensku. Prostredníctvom dotazníkového prieskumu medzi všetkými obcami a mestami na Slovensku a vďaka oficiálnym údajom z DataCentra sa snažíme čo najkomplexnejšie popísať, ako vyzerá podpora miestnych a mestských samospráv pre verejnoprospešné aktivity, ktoré zabezpečujú mimovládne neziskové organizácie a ako vyzerá spolupráca s nimi.
  • V mnohom ide o údaje, ktoré sa doteraz na Slovensku nepublikovali, keďže oblasť spolupráce miestnych a mestských samospráv s mimovládnymi neziskovými organizáciami nebola predmetom špecifického záujmu. Zozbierané údaje o finančnej podpore z časových a kapacitných dôvodov nepokrývajú obdobie rokov 2009-2010, kedy v dôsledku zmenenej ekonomickej situácie prišlo k výraznému zhoršeniu finančnej situácie miestnych samospráv, čo sa pravdepodobne odrazilo aj na podpore mimovládnych neziskových organizácií. Napriek tomu veríme, že publikované zistenia prispejú k väčšiemu poznaniu zainteresovaných subjektov a že v konečnom dôsledku môžu napomôcť aj prípadnému zlepšeniu situácie v tejto oblasti.
  • Za realizáciu tohto prieskumu a publikácie patrí poďakovanie predovšetkým Nadácii otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation za finančnú podporu projektu. Veľké poďakovanie za odborné rady pri realizácii prieskumu patrí pani Helene Wolekovej a Petrovi Michalíkovi. V neposlednom rade by úspešné spracovanie údajov nebolo možné bez výraznej pomoci Samuela Arbe a Viktórie Antalovej, za čo im tiež patrí nemalá vďaka.

Eduard Marček