SLUŽBY

Ponúkame vám profesionálne konzultačné služby pri získavaní zdrojov.

Či ide o analýzu prostredia a zdrojov, formulovanie fundraisingovej stratégie či využívanie nástrojov fundraisingu, získavanie nových darcov alebo nové inšpirácie pre fundraising,
spolu s vami pomôžeme riešiť výzvy, ktorým čelíte.

Konzultačné služby

Slovenské centrum fundraisingu ponúka služby v týchto oblastiach:

Zakladáte neziskovú organizáciu a neviete, ako ju financovať?
Radi by ste realizovali verejnoprospešné aktivity, ale neviete, kde na to vziať?
Potrebujete diverzifikovať zdroje a posilniť udržateľnosť, ale nedarí sa vám to?
Spolu s vami zanalyzujeme prostredie, výzvy a prebiehajúce zmeny, ktorým sa nedá vyhnúť. Identifikujeme najvhodnejšie zdroje pre vašu organizáciu či projekt a vypracujeme analýzu, kde a ako ich najlepšie získať. Máme bohaté skúsenosti s rôznymi formami financovania neziskových organizácií a verejnoprospešných aktivít. Naše informácie vám pomôžu sa rýchlo zorientovať v spleti príležitostí a nástrahách financovania.

Chceli by ste zahájiť fundraisingový program na získavanie podpory z rôznych zdrojov, ale neviete, ako na to?
Potrebujete aktualizovať svoju stratégiu získavania zdrojov a chýba vám inšpirácia alebo dobrý nápad?
Pomôžeme vám vypracovať podrobnú fundraisingovú stratégiu a plán pre vašu organizáciu, ktoré sú základnými predpokladmi úspechu. Identifikujeme zdroje na rozvoj fundraisingového programu v prospech vašej organizácie. Náš konzultant s vami môže následne krátkodobo i dlhodobo spolupracovať pri ich realizácii, na základe vašich potrieb a požiadaviek.

Ste organizácia s existujúcim fundraisingovým programom, ale ten sa nevyvíja podľa vašich predstáv?
Potrebujete vyhodnotiť svoje fundraisingové aktivity, ale chýba vám nezainteresovaný pohľad zvonka?
Spolu s vami vyhodnotíme vašu súčasnú fundraisingovú stratégiu a používané nástroje s cieľom zefektívnenia a dosiahnutia čo najlepších výsledkov. Posúdenie situácie pozorovateľom zvonka môže byť efektívny nástroj na odhalenie problémov, ktoré z vašej internej perspektívy môžete prehliadať. Pomôžeme vám nájsť odpovede na otázky v súvislosti so získavaním zdrojov a posilnením udržateľnosti vašej organizácie.

Radi by ste rozšírili svoj fundraisingový program o využívanie nových nástrojov, ale nemáte dosť skúseností či informácií?
Inšpirujú vás nové trendy a výzvy v prostredí, ale chýba vám dostatok odvahy na realizáciu nových prístupov?

Poskytujeme konzultácie a odbornú pomoc s rozbehnutím a aplikovaním nielen týchto fundraisingových nástrojov do praxe:

  • Direct mail – získavanie zdrojov prostredníctvom zasielania listových zásielok.
  • Firemný fundraising – získavanie zdrojov od firiem.
  • Inštitucionálny fundraising – získavanie zdrojov (grantov) od inštitucionálnych podporovateľov, inštitúcií a organizácií.
  • Verejné zbierky – získavanie zdrojov od širokej verejnosti.
  • Direct dialogue – získavanie zdrojov prostredníctvom priameho oslovovania na ulici.
  • Online fundraising – získavanie zdrojov prostredníctvom internetu a sociálnych sietí.
  • Mobilný a digitálny fundraising – získavanie zdrojov prostredníctvom mobilných zariadení a ďalších digitálnych nástrojov.
  • Rozvoj rôznych nástrojov fundraisingu či činností môžeme realizovať aj vo vašom zastúpení.

Potrebujete zlepšiť svoje vedomosti o fundraisingu a jeho technikách, ale chýbajú vám potrebné informácie a nápady?
Chcete posilniť svoj fundraisingový program o nové prístupy a nástroje, ale neviete, čím sa inšpirovať a ako skúsiť niečo nové?
Venujeme sa neformálnemu vzdelávaniu profesionálnych fundraiserov a záujemcov o získavanie zdrojov pre neziskové organizácie či verejnoprospešné projekty. V spolupráci s poprednými slovenskými i zahraničnými fundraisingovými expertami organizujeme otvorené tréningy na rôzne fundraisingové témy, ktoré sú určené pre začiatočníkov i pokročilých. Vytvárame príležitosti pre neformálne sieťovanie a vzdelávanie odborníkov v Klube fundraiserov a na fundraisingových konferenciách doma i v zahraničí. Vieme ponúknuť špecifické vzdelávanie v oblasti financovania a fundraisingu prispôsobené potrebám vašej organizácie a vašim požiadavkám.

Viac o vzdelávaní
Aktuálna ponuka otvorených kurzov

Chcete získavať nových darcov a partnerov, ale neviete, ako ich správne osloviť?
Potrebujete posilniť vzťahy s existujúcimi podporovateľmi a navýšiť ich podporu, ale nedarí sa vám s nimi efektívne komunikovať?
Budovanie značky, dôveryhodnosti a transparentnosti je základom pre budovanie vzťahov, získavanie priateľov a ich premenu na podporovateľov. Pomôžeme vám zadefinovať komunikačné stratégie vhodné pre vašu organizáciu, zadefinujeme komunikačné posolstvá a pomôžeme vám budovať značku. Efektívna komunikácia napomôže k získavaniu darcov a podporovateľov, budovať a rozvíjať dlhodobé vzťahy s nimi. Tie sú nevyhnutným predpokladom pre zvyšovanie výnosu z fundraisingu a posilnenie udržateľnosti vašej organizácie.

Stoja pred vašou organizáciou výzvy spojené s efektívnejším fungovaním a spravovaním a potrebujete sa v nich zorientovať?
Potrebujete zhodnotiť situáciu v riadení vašej organizácie a chýba vám odstup či nezávislý pohľad odborníka?
Rozhovormi s kľúčovými zainteresovanými subjektmi a mapovaním organizácie vám pomôžeme popísať situáciu, v ktorej sa nachádzate. V závislosti od vašich potrieb zadefinujeme kľúčové výzvy, pred ktorými stojíte, príležitosti a riziká vo vonkajšom prostredí a ciele v riadení a financovaní do budúcnosti. V rozvojovej stratégii navrhneme kroky, ktorými môžete ciele dosiahnuť pri napĺňaní vášho poslania. Naši konzultanti vám ponúknu odporúčania a spolu s vami naformulujú nevyhnutné opatrenia pre zlepšenie vášho organizačného fungovania a posilnenie finančnej udržateľnosti.

Potrebujete spracovať alebo riadiť projekt, ktorý vám napomôže napĺňať vašu misiu, ale nemáte dostatok skúseností či kapacít?
Chcete realizovať väčšie či dlhodobejšie projekty, ale netrúfate si posunúť svoje projektové riadenie na vyššiu úroveň?
Naši skúsení konzultanti vám pomôžu prispôsobiť tvorbu vášho projektu konkrétnej projektovej či grantovej výzve a podmienkam rôznych inštitucionálnych podporovateľov či súkromných donorov. Spoločne si vyjasníme zámery organizácie a ciele projektu, pomôžeme vám spracovať projektový zámer podľa vašich požiadaviek (vrátane zadefinovania vízie, formulácie priorít, cieľov, aktivít, časového rámca, merateľných indikátorov výkonnosti). Spracujeme taktiež podrobný rozpočet, prípadne ďalšie nevyhnutné podklady či prílohy (priebežnú či záverečnú obsahovú správu, finančnú správu, apod.).

Stojíte pred výzvou, ako nájsť vhodnú firmu pre spoluprácu, a nemáte dostatok odhodlania či odvahy?
Neviete, na koho z biznisu sa obrátiť, ako ho osloviť a ako rozvinúť obojstranne výhodné partnerstvo?
Identifikácia vhodných partnerov z biznisu a ich oslovenie pre spoluprácu vyžaduje dobré zorientovanie sa v situácii a príležitostiach na trhu, kvalitnú prípravu, odvahu k osloveniu a profesionálne vystupovanie. Pomôžeme vám s prípravou a v spolupráci s vami môžeme osloviť firmy, ktoré budú pre vás najperspektívnejšie. Pripravíme vás na úvodné stretnutie, prípadne ich absolvujeme spolu s vami. Pomôžeme vám v ďalších fázach rozvíjania partnerstva a posunieme vašu spoluprácu k spokojnosti všetkých strán.

Uvažujete nad tvorbou nezávislých zdrojov vlastnými silami a kapacitami, ale netrúfate si to rozbehnúť?
Chceli by ste zarábať vlastným podnikaním, ale neviete, čo to bude znamenať pre vašu neziskovú organizáciu?
Neziskové organizácie majú možnosť diverzifikovať zdroje financovania aj tvorbou vlastných príjmov, tzv. samofinancovaním či podnikaním. Pomôžeme vám s identifikáciou najvhodnejších podnikateľských príležitostí na trhu, tvorbou podnikateľského zámeru alebo jeho realizáciou, ktorá bude zohľadňovať vaše kapacity a priority. Poukážeme na rôzne možnosti samofinancovania, ktoré môžu posilniť vašu udržateľnosť.

Ste firma, ktorá uvažuje nad spoločenskou zodpovednosťou v podnikaní, a zaujímate sa o inšpiratívneho a spoľahlivého partnera z neziskového sektora?
Potrebujete posunúť svoju politiku v oblasti podpory komunity na novú úroveň a uvítali by ste konzultačnú pomoc v tomto smere?
Pomôžeme vám zadefinovať vhodné oblasti podpory komunity, ciele a stratégie, ako ich dosiahnuť pri podpore partnerov a spolupráci s kľúčovými zainteresovanými subjektmi. Poznáme situáciu v partnerstvách medzi firmami a neziskovými organizáciami, o čom svedčia viaceré realizované projekty či analytické publikácie. Spolu s vami radi nastavíme politiku podpory komunity tak, aby vaša firma dosiahla prospešnú pozitívnu zmenu a posilnila pozitívny vzťah svojich cieľových skupín. Prinesie to pridanú spoločenskú hodnotu vášmu podnikaniu a zároveň vás to odlíši od podobných projektov konkurencie.

Ak máte záujem o niektoré z uvedených služieb, prípadne máte špecifické konzultačné potreby, kontaktujte nás.

E-shop

Elektronický obchod ponúka prezentácie, publikácie a video prednášky od skúsených expertov z domova i zahraničia.