O NÁS

Hlavnou oblasťou pôsobenia je získavanie zdrojov a financovanie verejno- a súkromnoprospešných aktivít.

SCF vzniklo v roku 2009 z iniciatívy expertov z týchto organizacií: PANET, PDCS, Greenpeace Slovensko, WellGiving a Centrum pre filantropiu. 

Od roku 2010 je pozorovateľom a od 2012 plnoprávnym členom Európskej fundraisingovej asociácie.

Vízia

Fundraising ako rešpektovaná a dôveryhodná profesia, ktorá napomáha tomu, aby bol svet lepším miestom pre život.

Poslanie

Rozvoj líderstva, profesionálneho získavania zdrojov a financovania verejno- i súkromnoprospešných aktivít, mimovládnych organizácií, verejných a súkromných inštitúcií a občianskych iniciatív na Slovensku i v zahraničí.

Aktivity

Podporujeme našich členov a širšiu komunitu fundraiserov a lídrov:
  • Zlepšovaním porozumenia fundraisingu a líderstva.
  • Povzbudzovaním fundraiserov a lídrov, aby dosahovali najlepšie výsledky. 
  • Vytváraním lepšieho prostredia pre fundraiserov a lídrov na získavanie zdrojov.

 Ciele

Zdieľanie skúseností a posilňovanie zručností, ako získavať zdroje.

Poskytovanie služieb členom a ostatným zainteresovaným subjektom.

Sieťovanie a rozvoj vzájomnej spolupráce doma i v zahraničí.

Zvyšovanie povedomia o profesionálnom financovaní a mobilizácii zdrojov.

Kultivácia prostredia a spoločenského rámca, aby sa mohli tvoriť nové zdroje.

Propagácia etických štandardov a príkladov dobrej praxe.

Ľudia

Ing. Eduard Marček, MA, PhD.

Predseda

Eduard pracuje v neziskovom sektore od roku 1997, má bohaté skúsenosti z realizácie mnohých konzultačných a vzdelávacích projektov doma i v zahraničí (napr. posilňovanie fundraisingových kapacít mimovládnych rozvojových organizácií v štyroch krajinách strednej Európy v spolupráci s britskou Resource Alliance). Ako konzultant sa zaoberá fundraisingom a financovaním MNO a medzisektorovou spoluprácou. Konzultačne pri rozvoji fundraisingu sprevádzal viacero domácich i medzinárodných mimovládnych organizácií, pracoval na rôznych analytických štúdiách v stredoeurópskom regióne. Od februára 2018 vedie individuálny fundraising v Transparency International Slovensko. Stojí na čele Slovenského centra fundraisingu a v rokoch 2019-2021 bol prezidentom Európskej fundraisingovej asociácie.

Mgr. Katarína Bartovičová

Podpredsedníčka

Katarína v rokoch 2001-2010 pracovala v slovenskej kancelárii medzinárodnej organizácie Greenpeace o.i. ako fundraisingová a PR manažérka, a mala na starosti získavanie darcov/kýň a kultiváciu vzťahov s nimi, daňovú asignáciu a finančný manažment. V organizácii Greenpeace Slovensko sa pôvodne v roku 1997 začala angažovať ako aktivistka. V minulosti pôsobila tiež ako dobrovoľníčka a neskôr členka a predsedníčka Koordinačnej rady medzinárodnej ľudskoprávnej organizácie Amnesty International na Slovensku. Od roku 2009, kedy sa podieľala na založení Slovenského centra fundraisingu, pôsobí ako jeho podpredsedníčka a konzultantka. Zaoberá sa hlavne rozvojom individuálneho a korporátneho darcovstva. Od decembra 2016 pracuje ako fundraisingová manažérka v neziskovej asociácii European Digital Rights Initiative v Bruseli (Belgicko), ktorá sa zameriava na ochranu digitálnych ľudských práv a slobody.

Ing. arch. Lucia Štasselová

Členka predsedníctva

Lucia v roku 1995 spoluzakladala Nadáciu pre deti Slovenska a pod jej vedením v rokoch 2002-2011 sa z nej stala najväčšia a najznámejšia nezávislá nadácia na pomoc deťom a mladým ľuďom. Je spolu-iniciátorkou najznámejšej zbierkovej kampane pre deti Hodina deťom, podieľala sa na zavedení systému projektového riadenia podľa metodiky Next Level, rozbehla projekt Vzdelávacieho centra presadzujúceho inovatívne trendy vo vzdelávaní. Bola členkou i predsedníčkou Výkonnej rady Fóra donorov, pracovala v RTVS ako manažérka pre neziskové projekty, manažérka fundraisingu pre Saleziánov a riaditeľka Nadácie Pomoc jeden druhému. Je členka predsedníctva Slovenského centra fundraisingu. Konzultačne pri rozvoji fundraisingu pomáhala mnohým organizáciam.

Výročné správy

Kontakt

Eduard Marček
+421 905 477 468
info@fundraising.sk

Slovenské centrum fundraisingu

Vladimíra Clementisa 6443/2
SK-917 01  Trnava