SLUŽBY

Ponúkame vám profesionálne konzultačné služby v rozvoji fundraisingu.

Či ide o analýzu prostredia a zdrojov, formulovanie fundraisingovej stratégie či využívanie nástrojov fundraisingu, získavanie nových darcov alebo nové inšpirácie pre fundraising,
pomôžeme vám zvládnuť výzvy, ktorým čelíte.

 • Zakladáte neziskovú organizáciu a neviete, ako ju financovať?
 • Potrebujete diverzifikovať zdroje a posilniť udržateľnosť?

Spoločne zanalyzujeme prostredie, výzvy a prebiehajúce zmeny. Identifikujeme najvhodnejšie zdroje a vypracujeme analýzu, kde a ako ich najlepšie získať. Máme bohaté skúsenosti s rôznymi formami financovania neziskových organizácií a verejnoprospešných aktivít. Naše informácie vám pomôžu sa rýchlo zorientovať v spleti príležitostí a v nástrahách financovania.

 • Chceli by ste spustiť fundraisingový program z rôznych zdrojov, ale neviete, ako na to?
 • Potrebujete aktualizovať svoju stratégiu a chýba vám inšpirácia alebo dobrý nápad?

Pomôžeme vám vypracovať podrobnú fundraisingovú stratégiu a plán, ktoré sú základnými predpokladmi úspechu. Identifikujeme zdroje na rozvoj fundraisingového programu v prospech vašej organizácie. Náš konzultant s vami môže následne krátkodobo i dlhodobo spolupracovať pri ich realizácii, na základe vašich potrieb a požiadaviek.

 • Ste organizácia s existujúcim fundraisingovým programom, ale ten sa nevyvíja podľa vašich predstáv?
 • Potrebujete vyhodnotiť svoje fundraisingové aktivity, ale chýba vám nezainteresovaný pohľad zvonka?

Spoločne vyhodnotíme vašu fundraisingovú stratégiu a nástroje, aby ste dosahovali čo najlepšie výsledky. Posúdenie situácie pozorovateľom zvonka môže byť efektívny nástroj na odhalenie rezerv a príležitostí, ktoré z vášho pohľadu môžete prehliadať. Pomôžeme vám nájsť odpovede na otázky o získavaní zdrojov a posilnení udržateľnosti vašej organizácie.

 • Radi by ste rozšírili svoj fundraisingový program o nové nástroje, ale nemáte dosť skúseností?
 • Inšpirujú vás nové trendy a výzvy v prostredí, ale chýba vám dostatok odvahy na uplatnenie nových prístupov?

Poskytujeme konzultácie a odbornú pomoc s rozbehnutím a implementáciou nielen týchto fundraisingových nástrojov do praxe:
- Direct mail – získavanie zdrojov prostredníctvom listových zásielok

- Verejné zbierky – získavanie zdrojov od širokej verejnosti.
- Direct dialogue – získavanie zdrojov prostredníctvom priameho oslovovania na ulici.
- Online, digitálny a mobilný fundraising – získavanie zdrojov prostredníctvom internetu, sociálnych sietí a mobilných zariadení.
- Firemný fundraising – získavanie zdrojov od firiem.
- Inštitucionálny fundraising – získavanie zdrojov (grantov) od inštitucionálnych podporovateľov, inštitúcií a organizácií.
Rozvoj rôznych nástrojov fundraisingu či činností môžeme realizovať aj vo vašom zastúpení.

 • Chcete získavať nových darcov a partnerov, ale neviete, ako ich správne osloviť?
 • Potrebujete posilniť vzťahy s existujúcimi podporovateľmi a navýšiť ich podporu, ale nedarí sa vám s nimi efektívne komunikovať?

Spoločne zadefinujeme komunikačné stratégie a posolstvá, pomôžeme pri budovaní značky vašej organizácie. Efektívna komunikácia napomôže získavať darcov a podporovateľov, budovať a rozvíjať dlhodobé vzťahy s nimi. Tie sú nevyhnutným predpokladom pre zvyšovanie výnosu z fundraisingu a posilnenie udržateľnosti vašej organizácie.

 • Stoja pred vami výzvy spojené s efektívnejším fungovaním a spravovaním a potrebujete sa v nich zorientovať?
 • Chcete zhodnotiť situáciu v riadení a chýba vám odstup či nezávislý pohľad odborníka?

Popíšeme situáciu, v ktorej sa vaša organizácia nachádza. Zadefinujeme výzvy, pred ktorými stojíte, príležitosti, riziká a ciele v riadení a financovaní. V rozvojovej stratégii navrhneme kroky, ktorými môžete dosahovať ciele pri napĺňaní vášho poslania. Ponúkneme odporúčania a opatrenia pre zlepšenie vášho organizačného fungovania a posilnenie finančnej udržateľnosti.

 • Uvažujete nad tvorbou nezávislých zdrojov vlastnými silami a kapacitami, ale netrúfate si to rozbehnúť?
 • Chcete zarábať vlastným podnikaním, ale neviete, čo to bude znamenať pre vašu neziskovú organizáciu?

Pomôžeme vám s identifikáciou najvhodnejších podnikateľských príležitostí na trhu, tvorbou podnikateľského zámeru alebo jeho realizáciou, ktorá bude zohľadňovať vaše poslanie, kapacity a priority. Identifikujeme rôzne možnosti samofinancovania a podnikania, ktoré môžu posilniť vašu udržateľnosť.

 • Ste firma, ktorá uvažuje nad spoločenskou zodpovednosťou v podnikaní, a zaujímate sa o inšpiratívneho a spoľahlivého partnera z neziskového sektora?
 • Potrebujete posunúť svoju politiku v oblasti podpory komunity na novú úroveň a uvítali by ste konzultačnú pomoc v tomto smere?

Zadefinujeme vhodné oblasti a stratégie podpory komunity, partnerov a spolupráce s kľúčovými zainteresovanými subjektmi. Poznáme situáciu v partnerstvách medzi firmami a neziskovými organizáciami. Spoločne nastavíme politiku podpory komunity tak, aby vaša firma dosiahla prospešnú pozitívnu zmenu a posilnila pozitívny vzťah svojich cieľových skupín.

Ak máte záujem o niektoré z uvedených služieb, prípadne máte špecifické konzultačné potreby, kontaktujte nás.

E-shop

Elektronický obchod ponúka prezentácie, publikácie a video prednášky od skúsených expertov z domova i zahraničia.