KLUB FUNDRAISEROV

Klub fundraiserov ponúka priestor pre stretávanie sa, vzájomnú výmenu skúseností ako i príležitosť k osobnému a profesionálnemu rastu.

Ciele

Poskytnúť priestor pre pravidelnú výmenu skúseností expertov vo fundraisingu na Slovensku a v zahraničí.

Živiť platformu pre vzájomnú inšpiráciu, vzdelávanie a profesionálny rast.

Formulovať a propagovať etické a profesionálne zásady praxe vo fundraisingu.

Spoločne presadzovať pozitívne zmeny.

Stretnutia

Príležitostné stretnutia Klubu fundraiserov organizujeme online, spravidla 4x do roka.

Knižnica

Klub fundraiserov prináša svojim členom prístup k špičkovej odbornej literatúre z oblasti fundraisingu, sociálneho podnikania, biznisu, marketingu a ďalších oblastí.

Členstvo v Klube fundraiserov

Každý člen získava množstvo výhod

Mimovládna organizácia

chce posilniť svoju kapacitu v oblasti fundraisingu a mobilizácie zdrojov.

Právnická osoba

pôsobí v oblasti fundraisingu ako dodávateľ riešení pre iné subjekty.

Jednotlivec

pôsobí samostatne (nie pre jednu MNO) a venuje sa fundraisingu min. 1 rok.

Čo členstvom získate?

 • Podnetnú spoločnosť pre svoj profesijný rozvoj na pravidelných stretnutiach,
 • Stretnutia so skúsenými a inšpiratívnymi fundraisermi a inými expertami z domova i zahraničia,
 • Možnosť byť jedným z tých, kto formuluje etické a profesijné princípy fundraisingovej praxe,
 • Príležitosť podniknúť s ostatnými členmi vlastný projekt na platforme Slovenského centra fundraisingu,
 • Kontakty a podporu pri nadväzovaní medzinárodnej spolupráce,
 • Prednosť a zľavy na vzdelávacích akciách Slovenského centra fundraisingu a zahraničných partnerov z Európskej fundraisingovej asociácie,
 • Prístup k zaujímavým vzdelávacím materiálom, odbornej literatúre a informáciam, ktoré sú dôležité pri získavaní zdrojov:
  • Prezentácie a materiály zo všetkých doterajších stretnutí Klubu fundraiserov,
  • Analýzy, texty a prezentácie z rôznych oblastí/nástrojov fundraisingu,
  • Prezentácie z najlepšieho Medzinárodného fundraisingového kongresu na svete,
  • Prezentácie z výročného zdieľania skúseností EFA Skillshares a EFA webinárov,
  • Prezentácie z medzinárodnej konferencie o národných kampaniach zo závetov Legavision,
  • Odborné publikácie v Knižnici Klubu.

Práva člena

 • Predkladať návrhy a podnety týkajúce sa činnosti Klubu,
 • Na prednosť a zľavy pri akciách Slovenského centra fundraisingu, prípadne ďalších partnerov doma i v zahraničí,
 • Ako členská organizácia zapojiť do činnosti Klubu aj viacero svojich pracovníkov, spravidla však max. dvoch (viac len po vzájomnej dohode),
 • Na ďalšie výhody, ktoré Klub poskytuje svojim členom.

Povinnosti člena

 • Dodržiavať organizačný poriadok a podieľať sa podľa svojich možností na napĺňaní cieľov Klubu,
 • Platiť dohodnutý členský príspevok.

Etický kódex

Členovia Klubu fundraiserov sa zaväzujú, že budú rešpektovať Etický kódex pri práci s darcami a Etický kódex fundraisera.

Členská zóna

Prémiový obsah pre členov Klubu fundraiserov sa sprístupní po zadaní hesla.