KNIŽNICA

Klub fundraiserov prináša svojim členom prístup k špičkovej odbornej literatúre z oblasti fundraisingu, komunikácie, sociálneho podnikania, biznisu, marketingu a ďalších oblastí.

Pravidlá knižnice

  1. Zapožičanie knižiek je k dispozícii len pre členov Klubu fundraiserov so zaplateným členským poplatkom na príslušný kalendárny rok.
  2. Výpožičná lehota pre jeden titul je maximálne 3 týždne.
  3. Vypožičanie knižky je možné len na základe zloženia návratnej finančnej zálohy, ktorej výška je uvedená pri každom titule.
  4. Záujemca o vypožičanie knižky je povinný vrátiť knižku v takom stave, v akom ju prebral pri výpožičke.
  5. Finančná záloha sa v prípade vrátenia titulu včas a v nepoškodenom stave vracia v plnej výške záujemcovi. V prípade porušenia týchto pravidiel (lehoty na vrátenie, stavu knižky, apod.) sa výška finančnej zálohy primerane zníži.