Vzdelávací kurz sa zameriava na získavanie príspevkov od veľkého počtu podporovateľov pre vybranú myšlienku či projekt.

Charakteristika

Crowdfunding sa v súčasnosti čoraz častejšie stáva uznávaným novým odvetím a v jazyku fundraiserov predstavuje nový nástroj na získavanie zdrojov, väčšinou cez internet, hoci jeho princípy sa využívajú už oddávna. Práve vďaka internetu ponúka jedinečnú šancu na úspech aj menším projektom a organizáciam tým, že im umožňuje zapojiť do financovania prakticky celý svet.

Účastníci kurzu budú mať možnosť načerpať informácie o tom, čo sú kritéria efektívneho crowdfundingu, aké sú trendy a špecifiká tohto druhu financovania, ako nastaviť a realizovať crowdfundingovú kampaň a zoznámia sa s úspešnými príkladmi “finacovania od davu”. Budú mať príležitosť navrhnúť si podklady pre vlastnú crowdfundingovú kampaň, ktorú môžu neskôr realizovať vo svojej praxi.

Vzdelávací kurz čerpá z dlhoročných skúseností a poznatkov lektorov v oblasti organizovania fundraisingových kampaní, ktoré sprostredkujú účastníkom kurzu prostredníctvom prezentácií, diskusií a práce v skupinách ako aj praktických ukážok.

Cieľová skupina

Kurz je určený všetkým, ktorí:

 • majú záujem o získanie základného prehľadu a informácií, ktoré sú potrebné pre úspešný crowdfunding,
 • sa potrebujú zorientovať v nových možnostiach a výzvach, ktoré pre fundraising prinášajú sociálne siete a peer-to-peer podpora,
 • chcú vyskúšať crowdfunding ako nástroj svojho financovania.

Témy kurzu

 • Fenomén crowdfundingu - vývoj a trendy, princípy, rozdiely oproti „tradičnému“ fundraisingu,
 • Stratégia crowdfundingovej kampane - príprava, realizácia a vyhodnotenie crowdfundingovej kampane,
 • Komunikácia pri crowdfundingu - ako vzbudiť záujem a zaangažovanosť? Posolstvá, video, sociálne siete,
 • Kapacity pre realizáciu kampane - potrebné kapacity na komunikáciu, platby, zasielanie benefitov,
 • Crowdfundingové portály doma a v zahraničí - charakteristika, zameranie, výhody-nevýhody pre účastníka zo Slovenska,
 • Prípadové štúdie - kampane z oblasti kultúry, start-upov, politiky, úspešné a neúspešné výzvy
 • Praktická časť: Navrhnite si svoju crowdfundingovú kampaň - aký projekt, službu alebo produkt chcete financovať? Aký bude Váš systém protihodnôt? Na koho sa obrátite s výzvou? Ako budete komunikovať?

Čo si účastníci kurzu odnesú

 • Nové informácie a inšpirácie pre rozvoj crowdfundingu,
 • Prezentácie zo vzdelávacieho kurzu vrátane prezentácií zo CEE Fundraising Conference (za doplatok),
 • Odborné domáce i zahraničné materiály/texty k problematike kurzu, konkrétne príklady, prípadové štúdie, odporúčania na ďalšie knižné či internetové zdroje,
 • Podklady pre spustenie vlastnej crowdfundingovej kampane.

Lektori

Mgr. Katarína Bartovičová

Podpredsedníčka

Katarína v rokoch 2001-2010 pracovala v slovenskej kancelárii medzinárodnej organizácie Greenpeace o.i. ako fundraisingová a PR manažérka, a mala na starosti získavanie darcov/kýň a kultiváciu vzťahov s nimi, daňovú asignáciu a finančný manažment. V organizácii Greenpeace Slovensko sa pôvodne v roku 1997 začala angažovať ako aktivistka. V minulosti pôsobila tiež ako dobrovoľníčka a neskôr členka a predsedníčka Koordinačnej rady medzinárodnej ľudskoprávnej organizácie Amnesty International na Slovensku. Od roku 2009, kedy sa podieľala na založení Slovenského centra fundraisingu, pôsobí ako jeho podpredsedníčka a konzultantka. Zaoberá sa hlavne rozvojom individuálneho a korporátneho darcovstva. Od decembra 2016 pracuje ako fundraisingová manažérka v neziskovej asociácii European Digital Rights Initiative v Bruseli (Belgicko), ktorá sa zameriava na ochranu digitálnych ľudských práv a slobody. Tiež pôsobí ako fundraiserka v Post Bellum.

Ing. Eduard Marček, MA, PhD.

Predseda

Eduard pracuje v neziskovom sektore od roku 1997, má bohaté skúsenosti z realizácie mnohých konzultačných a vzdelávacích projektov doma i v zahraničí (napr. posilňovanie fundraisingových kapacít mimovládnych rozvojových organizácií v štyroch krajinách strednej Európy v spolupráci s britskou Resource Alliance). Ako konzultant sa zaoberá fundraisingom a financovaním MNO, medzisektorovou spoluprácou a zapájaním sa firiem do podpory komunity v rámci zodpovedného podnikania. Konzultačne pri rozvoji fundraisingu sprevádzal viacero domácich i medzinárodných mimovládnych organizácií, pracoval na rôznych analytických štúdiách v stredoeurópskom regióne. Od roku 2018 je zodpovedný za individuálny fundraising v Transparency International Slovensko. Stojí na čele Slovenského centra fundraisingu a v rokoch 2019-2021 pôsobil ako prezident Európskej fundraisingovej asociácie.