Vzdelávací kurz o základoch strategického plánovania získavania zdrojov.

Charakteristika

Vzdelávací kurz sa zameriava na strategické plánovanie získavanie zdrojov a strategický rozvoj fundraisingu v organizácii.

Prostredníctvom prezentácií, diskusií a práce v skupinách, ako aj video a iných praktických ukážok budú mať účastníci kurzu možnosť načerpať informácie o tom, čo je potrebné pre strategický prístup a tvorbu stratégie získavania zdrojov. Špeciálna pozornosť sa bude venovať tzv. fundraisingu pre náročné témy, to znamená získavaniu zdrojov na nepopulárne či kontroverzné účely.

Konkrétne príklady z domova i zahraničia poukážu na rôzne prístupy k strategickému plánovaniu a budú slúžiť ako inšpiratívne návody na zlepšenie strategického riadenia fundraisingu. Vzdelávací kurz čerpá z dlhoročných skúseností a poznatkov lektorov v oblasti financovania a fundraisingu pre mimovládne neziskové organizácie, ktoré sprostredkujú účastníkom kurzu.

Cieľová skupina

Kurz je určený všetkým, ktorí:

 • majú záujem o získanie základného prehľadu o strategickom plánovaní fundraisingu,
 • sa chcú inšpirovať aj o nové prístupy k plánovaniu získavania zdrojov,
 • si chcú prakticky vyskúšať tvorbu stratégie pre svoju organizáciu.

Témy kurzu

 • Fundraisingové prostredie a trendy 
 • Fundraisingová stratégia:
  • Organizačné predpoklady 
  • PEST a SWOT analýzy, analýza konkurencie a trhu 
  • Celkové smerovanie - Ansoffova matica
 • Fundraisingový cieľ a rozpočet
 • Case for support - výzva na podporu
 • Fundraisingový plán 
 • Strategický fundraising pre náročné témy
 • Finančná odolnosť, mobilizácia zdrojov, strategické financovanie 
 • Alternatívne prístupy: fundraisingový Business Model Canvas, fundraisingový model Modrého oceánu, Strategické mapy
 • Fundraising znamená líderstvo

Čo si účastníci kurzu odnesú

 • Nové informácie a inšpirácie pre strategický rozvoj svojho fundraisingu,
 • Prezentácie zo vzdelávacieho kurzu, prípadne prezentácie zo CEE Fundraising Conference (za doplatok),
 • Odborné podklady k problematike kurzu, konkrétne šablóny a príklady.

Lektori

Ing. Eduard Marček, MA, PhD.

Predseda

Eduard pracuje v neziskovom sektore od roku 1997, má bohaté skúsenosti z realizácie mnohých konzultačných a vzdelávacích projektov doma i v zahraničí (napr. posilňovanie fundraisingových kapacít mimovládnych rozvojových organizácií v štyroch krajinách strednej Európy v spolupráci s britskou Resource Alliance). Ako konzultant sa zaoberá fundraisingom a financovaním MNO, medzisektorovou spoluprácou a zapájaním sa firiem do podpory komunity v rámci zodpovedného podnikania. Konzultačne pri rozvoji fundraisingu sprevádzal viacero domácich i medzinárodných mimovládnych organizácií, pracoval na rôznych analytických štúdiách v stredoeurópskom regióne. Od roku 2018 je zodpovedný za individuálny fundraising v Transparency International Slovensko. Stojí na čele Slovenského centra fundraisingu a v rokoch 2019-2021 pôsobil ako prezident Európskej fundraisingovej asociácie.

Mgr. Katarína Bartovičová

Podpredsedníčka

Katarína v rokoch 2001-2010 pracovala v slovenskej kancelárii medzinárodnej organizácie Greenpeace o.i. ako fundraisingová a PR manažérka, a mala na starosti získavanie darcov/kýň a kultiváciu vzťahov s nimi, daňovú asignáciu a finančný manažment. V organizácii Greenpeace Slovensko sa pôvodne v roku 1997 začala angažovať ako aktivistka. V minulosti pôsobila tiež ako dobrovoľníčka a neskôr členka a predsedníčka Koordinačnej rady medzinárodnej ľudskoprávnej organizácie Amnesty International na Slovensku. Od roku 2009, kedy sa podieľala na založení Slovenského centra fundraisingu, pôsobí ako jeho podpredsedníčka a konzultantka. Zaoberá sa hlavne rozvojom individuálneho a korporátneho darcovstva. Od decembra 2016 pracuje ako fundraisingová manažérka v neziskovej asociácii European Digital Rights Initiative v Bruseli (Belgicko), ktorá sa zameriava na ochranu digitálnych ľudských práv a slobody. Tiež pôsobí ako fundraiserka v Post Bellum.