Vzdelávanie

 

Hosting zadarmo od WebSupport.sk

Užite si výnimočný The Hosting už od 0,90 ‎€ mesačne od WebSupport.sk

Staňte sa členom

Klub fundraiserov

 

Novinky z newsletteru?

Prezentácie, knihy

logo_200_80_e_shop_1

Kalendár akcií

Fundraising pre začiatočníkov

Slovenské centrum fundraisingu otvára vzdelávací kurz o základoch získavania zdrojov (fundraisingu) pre mimovládne a verejnoprospešné organizácie, ktoré čelia výzvam spojeným s financovaním a udržateľnosťou.

  


Charakteristika:

 • Vzdelávací kurz sa zameriava na rozvoj práce s individuálnymi darcami, len okrajovo sa dotýka získavania zdrojov cez grantový fundraising.
 • Prostredníctvom prezentácií, diskusií a práce v skupinách, ako aj video a iných praktických ukážok budú mať účastníci kurzu možnosť načerpať informácie o tom, čo je potrebné pre efektívny fundraising, budovanie vzťahov a prácu s darcami a partnermi, rozvíjanie fundraisingu v rámci organizácie, komunikáciu a budovanie značky ako aj použitie a vyhodnocovanie rôznych metód získavania zdrojov.
 • Konkrétne príklady z domova i zahraničia poukážu na najnovšie trendy a budú slúžiť ako inšpiratívne návody na zlepšenie fundraisingu vo vlastných organizáciách. Vzdelávací kurz čerpá z dlhoročných skúseností a poznatkov lektorov v oblasti financovania a fundraisingu pre mimovládne neziskové organizácie, ktoré sprostredkujú účastníkom kurzu.

 

Cieľová skupina:

Kurz je určený všetkým, ktorí:

 • majú záujem o získanie základného prehľadu a informácií, ktoré sú potrebné pre efektívne získavanie zdrojov,
 • sa potrebujú zorientovať v dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti práce s darcami a partnermi, ktorá sa dotýka každej organizácie,
 • potrebujú posilniť strategický prístup k financovaniu a profesionalizovať získavanie zdrojov pre svoju činnosť.

 


Témy kurzu:

 • Fundraisingové prostredie na Slovensku

Kultúrno-spoločenské prostredie, zmeny, trendy, výzvy.

 • Organizačné predpoklady pre rozvoj fundraisingu v MNO

Vízia, identita, rozpočet, organizačná štruktúra.

 • Strategické plánovanie fundraisingu

Zdroje financovania, fundraisingový cyklus, kroky strategického plánovania.

 • Budovanie a rozvíjanie vzťahov s darcami

Motívy darcovstva, fundraisingová pyramída, segmentácia, získavanie a kultivácia darcov, podporovateľský servis.

 • Komunikácia vo fundraisingu

Vzťah komunikácia-značka-fundraising, komunikačné kanály.

 • Zručnosti fundraisera/-ky

Sebariadenie, komunikačné a sociálne zručnosti.

 • Nástroje fundraisingu

Individuálne a firemné darcovstvo, asignácia dane, verejné zbierky, direct mail, direct dialogue, online a digitálny fundraising, podujatia, telemarketing, veľkí darcovia a závete, samofinancovanie.

 • Podporné nástroje fundraisingu

Databáza, prieskum, techniky evaluácie.

 • Efektívnosť fundraisingu

Investície do fundraisingu a ich návratnosť.

 • Transparentnosť a etika vo fundraisingu

Transparentnosť pri získavaní zdrojov a etika pri práci s darcami.

 • Právne aspekty a regulácia

Ochrana dát, právna regulácia zbierok a mimovládnych organizácií.

 

Čo si účastníci kurzu odnesú:

 • Nové informácie a inšpirácie pre rozvoj svojho fundraisingu,
 • Prezentácie zo vzdelávacieho kurzu, prípadne prezentácie zo CEE Fundraising Conference,
 • Odborné domáce i zahraničné materiály/texty k problematike kurzu, konkrétne príklady, odporúčania na ďalšie knižné či internetové zdroje.

 

Lektori:

 • Eduard Marček 
 • Katarína Bartovičová 

 Inšpirujte sa od skúsených expertov na fundraising!