Fundraising pre začiatočníkov

Vzdelávací kurz o základoch získavania zdrojov predovšetkým od individuálnych darcov.

17. - 18. apríl 2023

v čase 9.30-16.00 hod.

Bajkalská 25, Bratislava

Budova COOP Jednota Slovensko

Zobraziť mapu

Charakteristika

Vzdelávací kurz sa zameriava na rozvoj práce s individuálnymi darcami.

Prostredníctvom prezentácií, diskusií a práce v skupinách, ako aj video a iných praktických ukážok budú mať účastníci kurzu možnosť načerpať informácie o tom, čo je potrebné pre efektívny fundraising, budovanie vzťahov a prácu s darcami a partnermi, rozvíjanie fundraisingu v rámci organizácie, komunikáciu a budovanie značky ako aj použitie a vyhodnocovanie rôznych metód získavania zdrojov.

Konkrétne príklady z domova i zahraničia poukážu na najnovšie trendy a budú slúžiť ako inšpiratívne návody na zlepšenie fundraisingu vo vlastných organizáciách. Vzdelávací kurz čerpá z dlhoročných skúseností a poznatkov lektorov v oblasti financovania a fundraisingu pre mimovládne neziskové organizácie, ktoré sprostredkujú účastníkom kurzu.

Cieľová skupina

Kurz je určený všetkým, ktorí:

 • majú záujem o získanie základného prehľadu a informácií, ktoré sú potrebné pre efektívne získavanie zdrojov,
 • sa potrebujú zorientovať v dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti práce s darcami a partnermi, ktorá sa dotýka každej organizácie,
 • potrebujú posilniť strategický prístup k financovaniu a profesionalizovať získavanie zdrojov pre svoju činnosť.

Témy kurzu

 • Fundraisingové prostredie na Slovensku – kultúrno-spoločenské prostredie, zmeny, trendy, výzvy.
 • Organizačné predpoklady pre rozvoj fundraisingu v MNO – vízia, identita, rozpočet, organizačná štruktúra.
 • Strategické plánovanie fundraisingu – zdroje financovania, fundraisingový cyklus, kroky strategického plánovania.
 • Budovanie a rozvíjanie vzťahov s darcami – motívy darcovstva, fundraisingová pyramída, segmentácia, získavanie a kultivácia darcov, podporovateľský servis.
 • Komunikácia vo fundraisingu – vzťah komunikácia-značka-fundraising, komunikačné kanály.
 • Zručnosti fundraisera/-ky – sebariadenie, komunikačné a sociálne zručnosti.
 • Nástroje fundraisingu – individuálne a firemné darcovstvo, asignácia dane, verejné zbierky, direct mail, direct dialogue, online a digitálny fundraising, podujatia, telemarketing, veľkí darcovia a závete, samofinancovanie.
 • Podporné nástroje fundraisingu – databáza, prieskum, techniky evaluácie.
 • Efektívnosť fundraisingu – investície do fundraisingu a ich návratnosť.
 • Transparentnosť a etika vo fundraisingu – transparentnosť pri získavaní zdrojov a etika pri práci s darcami.
 • Právne aspekty a regulácia – ochrana dát, právna regulácia zbierok a mimovládnych organizácií.

Čo si účastníci kurzu odnesú

 • Nové informácie a inšpirácie pre rozvoj svojho fundraisingu,
 • Prezentácie zo vzdelávacieho kurzu, prípadne prezentácie zo CEE Fundraising Conference (za doplatok),
 • Odborné domáce i zahraničné materiály/texty k problematike kurzu, konkrétne príklady, odporúčania na ďalšie zdroje.

Lektori

Ing. Eduard Marček, MA, PhD.

Eduard pracuje v neziskovom sektore od roku 1997, má bohaté skúsenosti z realizácie mnohých konzultačných a vzdelávacích projektov doma i v zahraničí (napr. posilňovanie fundraisingových kapacít mimovládnych rozvojových organizácií v štyroch krajinách strednej Európy v spolupráci s britskou Resource Alliance). Ako konzultant sa zaoberá fundraisingom a financovaním MNO. Konzultačne pri rozvoji fundraisingu sprevádzal viacero domácich i medzinárodných mimovládnych organizácií, pracoval na rôznych analytických štúdiách v stredoeurópskom regióne. Od roku 2018 je zodpovedný za individuálny fundraising v Transparency International Slovensko. Stojí na čele Slovenského centra fundraisingu a v rokoch 2019-2021 pôsobil ako prezident Európskej fundraisingovej asociácie.

Mgr. Katarína Bartovičová

Katarína v rokoch 2001-2010 pracovala v slovenskej kancelárii Greenpeace o.i. ako fundraisingová a PR manažérka a mala na starosti získavanie darcov/-kýň a kultiváciu vzťahov s nimi, daňovú asignáciu a finančný manažment. V Greenpeace Slovensko sa pôvodne v roku 1997 začala angažovať ako aktivistka. V minulosti pôsobila tiež ako dobrovoľníčka a neskôr členka a predsedníčka Koordinačnej rady medzinárodnej ľudskoprávnej organizácie Amnesty International na Slovensku. Od roku 2009, kedy sa podieľala na založení Slovenského centra fundraisingu, pôsobí ako jeho podpredsedníčka a konzultantka. Zaoberá sa hlavne rozvojom individuálneho a korporátneho darcovstva. Od decembra 2016 pracuje ako fundraisingová manažérka v neziskovej asociácii European Digital Rights v Bruseli (Belgicko), ktorá sa zameriava na ochranu digitálnych ľudských práv a slobody. Tiež pôsobí ako fundraiserka v Post Bellum.