Autor
Eduard Marček
Jazyk
Slovenský
Rok
2010
Počet strán
162
ISBN
978-80-968920-1-3
Cena
3 EUR
Cena pre členov Klubu fundraiserov
3 EUR

Publikácia združenia PANET a Slovenského centra fundraisingu (2010) si dala za ambíciu zmapovať situáciu vo financovaní mimovládnych neziskových organizácií z verejných zdrojov na úrovni obcí a miest na Slovensku.

Obsah:

 1. Úvod
  1. Zhrnutie zistení z dotazníkového prieskumu medzi samosprávami
  2. Zhrnutie zistení z oficiálnych údajov od DataCentra
 2. Teoretický rámec
  1. Vymedzenie oblasti spolupráce miestnych samospráv a mimovládnych neziskových organizácií
 3. Dotazníkový prieskum medzi samosprávami obcí a miest na Slovensku
  1. Metodológia dotazníkového prieskumu
  2. Vzorka
  3. Postrehy a zistenia z dotazníkového šetrenia
  4. Zozbierané údaje a ich interpretácia
  5. Zhrnutie
 4. Vybrané položky rozpočtovej klasifikácie obcí a rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti pri podpore mimovládnych neziskových organizácií
  1. Metodológia
  2. Oficiálne údaje – celá Slovenská republika
  3. Oficiálne údaje – jednotlivé kraje SR
  4. Zhrnutie
 5. Bibliografia
 6. Prílohy

Publikácia je k dispozícii na voľné stiahnutie.

Poplatok sa vzťahuje na poštovné v prípade, ak si želáte zaslať papierovú verziu publikácie poštou.